• Gạo sạch hoa lúa

Tầm nhìn

" Năm 2020, thương hiệu Gạo Hoa Lúa trở
thành sự lựa chọn số 1 của người tiêu dùng
Việt Nam và thế giới. ”

Sứ mệnh

ĐỐI VỚI
NGƯỜI TIÊU DÙNG
ĐỐI VỚI
XÃ HỘI
ĐỐI VỚI
BÀ CON NÔNG DÂN
 

Giá trị cốt lõi

Trung thực
Trọng chữ tín
Tôn trọng con người
Tinh thần trách nhiệm
Tâm hướng thiện