• Hệ thống cửa hàng bán lẻ
Số 344 Hùng Vương, TP Đà Nẵng- Đà Nẵng