CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KÊNH GT

24/03/2021
SỐ LƯỢNG: 01 NHÂN VIÊN Mức Lương: 7.000.000 - 12.000.000

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KÊNH MT:

24/03/2021
SỐ LƯỢNG: 2 NHÂN VIÊN Mức Lương: 6.500.000 - 12.000.000

TEAM LEADER KÊNH GT

24/03/2021
SỐ LƯỢNG: 01 NHÂN VIÊN Mức Lương: 10.000.000 - 15.000.000

CHUYÊN VIÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

24/03/2021
SỐ LƯỢNG: 01 NHÂN VIÊN Mức Lương: 7.000.000 - 10.000.000